Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Burmistrza Miasta
Jasła nr III/110/2012 z 26.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta w Jaśle
13.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
01.03.2017 więcej
Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
28.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy
społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny...
23.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
23.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
23.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
23.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
23.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
25.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
25.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się